NVF

Kredietconcurrent is lid van de NVF (Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs). Dit betekent dat wij ons houden aan de Gedragscode die wij als leden van deze vereniging hebben afgesproken. Hieronder kunt u lezen wat dat inhoudt.

Gedragscode

Artikel 1

Een NVF-lid dient ervoor zorg te dragen dat de schriftelijke berichten en mededelingen, die hij in de uitoefening van zijn beroep c.q. bedrijfsvoering doet uitgaan, zijn naam bevatten.

Artikel 2

Een NVF-lid verricht zijn diensten naar beste vermogen en naar eer en geweten, met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid.

Artikel 3

Een NVF-lid dient zich er bij al zijn gedragingen rekenschap van te geven dat hij binnen de financieringsbranche een eigen plaats inneemt en een maatschappelijke functie uitoefent, waarbij hij nimmer uit het oog mag verliezen dat hij geroepen is tot deskundige voorlichting.

Artikel 4

Een NVF-lid is zich ervan bewust dat hij door zijn adviserings- en bemiddelingsactiviteiten jegens de cliënt bijdraagt aan zwaarwegende financiële beslissingen en hij het in hem gestelde vertrouwen van de cliënt niet mag beschamen.

Artikel 5

Een NVF-lid wint in het belang van de cliënt bij deze informatie in over diens financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid voor zover zulks redelijkerwijs relevant is voor de door het NVF-lid aan de cliënt te verlenen dienst.

Artikel 6

Een NVF-lid onthoudt zich van advies, waarvan een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur behoort te beseffen dat dit niet in het belang van de cliënt is.

Artikel 7

Een NVF-lid geeft voorrang aan het belang van de cliënt boven zijn eigen belang.

Artikel 8

Een NVF-lid draagt zorg dat van hem uitgaande informatie, adviezen en reclame-uitingen niet onjuist of misleidend zijn.

Artikel 9

Een NVF-lid wijst de cliënt op risico’s verbonden aan door hem geadviseerde producten en/of diensten en/of verstrekte adviezen en legt dit schriftelijk vast.

Artikel 10

Een NVF-lid dient deskundig te zijn en te blijven op het gebied waarop hij zijn diensten aanbiedt.

Artikel 11

Een NVF-lid onthoudt zich van dienstverlening en advisering op gebieden waar hij onvoldoende deskundig is en/of hiervoor geen Wft-vergunning heeft.

Artikel 12

Een NVF-lid is verplicht om deel te nemen en volledige medewerking te verlenen aan een programma dat ondersteuning biedt aan de naleving van de Wft van een door het bestuur bepaalde en door de Stichting Financiële Dienstverlening erkende kwaliteitsorganisatie.

Artikel 13

Een NVF-lid verricht zijn diensten in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften van bevoegde toezichthouders en neemt de voorschriften, reglementen en besluiten van de NVF in acht. Meer in het bijzonder dient een NVF-lid zich te conformeren aan de voorschiften zoals vermeld in de Wet Financieel Toezicht (Wft), waarin onder andere bijzondere regelen en/of voorwaarden zijn opgenomen ten aanzien van:

a. reclame-uitingen;
b. beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
c. klachtenprocedure;
d. integriteit;
e. kwaliteit/deskundigheid;
f. vastlegging van advies;
g. permanente educatie;
h. informatieverstrekking;
i. provisietransparantie.

Artikel 14

14.1 Indien een NVF-lid aan de cliënt kosten in rekening brengt voor zijn dienstverlening, zal het NVF-lid vooraf op overzichtelijke wijze informatie verstrekken m.b.t. de kosten van zijn dienstverlening alsmede de wijze waarop die kosten worden berekend en deze kosten slechts in rekening brengen nadat de cliënt zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.

14.2 Bij de vaststelling van zijn eventuele declaratie aan de cliënt behoort een NVF-lid een, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk bedrag in rekening te brengen.

Artikel 15

Indien een NVF-lid adviseert en/of bemiddelt in kredietbeschermingsverzekeringen ter afdekking van de uit het geadviseerde consumptief krediet voor de cliënt voortvloeiende risico’s, zal het NVF-lid zich terzake van deze kredietbeschermingsverzekeringen óf laten belonen in de vorm van provisie door de aanbieder óf zijn kosten die voorvloeien uit de inventarisatie, advisering, bemiddeling en beheer van deze kredietbeschermingsverzekeringen, conform het bepaalde in artikel 14 van deze gedragcode, direct aan de cliënt in rekening brengen. Het is een NVF lid niet toegestaan zich terzake van deze producten te laten belonen door zowel de aanbieder als de cliënt.

Artikel 16

Een NVF-lid zal gegevens van en informatie over een cliënt, voorzover vertrouwelijk van aard, geheim houden tenzij een NVF-lid ingevolge wet, een rechterlijk vonnis of een uitspraak van een bevoegd tuchtrechtelijk college niet tot geheimhouding gehouden is. Deze verplichting tot geheimhouding geldt niet voor gegevens van en informatie over de cliënt in een geschil tussen het NVF-lid en de desbetreffende cliënt in behandeling bij een rechter, arbitrage of bindend adviescollege, of een tuchtrechtelijk college.

Artikel 17

Een NVF-lid laat zich niet onnodig en/of louter ten behoeve van eigenbelang in negatieve zin uit over een collega NVF-lid of een door deze verleende dienst. Een NVF-lid zal zich ook onthouden van iedere handeling of gedraging die direct dan wel indirect zijn deskundigheid en/of de goede naam en/of het aanzien van de NVF en/of haar leden schaadt of zou kunnen schaden.

Artikel 18

Een NVF-lid is verplicht alle hem bekende omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van een kredietaanvraag ter kennis te brengen van de kredietgever. Met name die omstandigheden waarvan het NVF-lid redelijkerwijs mag aannemen dat het krediet niet of niet onder dezelfde voorwaarden verstrekt zou zijn, indien zij de kredietgever bekend waren.

Artikel 19

19.1 Een NVF-lid dient zich te onthouden van koppelverkoop die de vrijheid van keuze van de cliënt belemmert. Van koppelverkoop is sprake wanneer een cliënt gedwongen is of wordt gebruik te maken van een bepaalde financiële dienstverlener, omdat hij anders bijvoorbeeld een andere zaak, dienst of overeenkomst niet tegen dezelfde condities kan verkrijgen of behouden c.q. kan aangaan of voortzetten.

19.2 Indien degene, voor wie een krediet wordt aangevraagd, zich bij de totstandkoming van een krediettransactie verplicht tot het aangaan van een andere overeenkomst, is een NVF-lid verplicht tot beschrijving van de condities waaronder de kredietovereenkomst tot stand kan komen, inclusief (een) eventueel vereiste nevenovereenkomst(en), in welk laatste geval hij de kredietnemer er uitdrukkelijk op dient te wijzen dat deze het recht heeft zelf te bepalen met welke wederpartij die nevenovereenkomst(en) zal (zullen) worden aangegaan.

19.3 Het NVF-lid zal de nevenovereenkomsten zoals bedoeld in artikel 19.2 op verantwoorde en zorgvuldige wijze, conform de Wft, aan zijn cliënten adviseren.

Artikel 20

Indien een cliënt zich bij een NVF-lid beklaagt over een gevolgde handelwijze, is het NVF-lid verplicht de klager te attenderen op de mogelijkheid deze klacht binnen een termijn van dertig dagen te melden aan de NVF. Het NVF-lid verplicht zich om zich in te spannen om samen met de klager tot een oplossing te komen. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan zal de NVF, op verzoek van de klager, alsnog een bemiddelingspoging ondernemen alvorens de klachtenprocedure te volgen.

Artikel 21

Een NVF-lid zal toezien op en wordt verantwoordelijk gehouden voor de gedragingen van zijn medewerk(st)ers opdat deze niet in strijd handelen met deze gedragscode en overige bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Artikel 22

Een NVF-lid verklaart deze door hem ondertekende gedragscode bij de uitoefening van zijn werkzaamheden, nauwgezet te zullen nakomen.

Artikel 23

Een NVF-lid verklaart door ondertekening van deze gedragscode ,dat

a. hij in het bezit is gesteld van de statuten en het huishoudelijk reglement;
b. hij voldoet aan alle voorwaarden zoals deze in de statuten en het huishoudelijk reglement zijn opgenomen;
c. hij alle verplichtingen zoals vermeld in de statuten en het huishoudelijk reglement nauwgezet zal nakomen.

Artikel 24

Op deze gedragscode zijn van toepassing de sanctiemogelijkheden zoals omschreven in hoofdstuk 10 van het huishoudelijk reglement.

Voor meer informatie over de NVF verwijzen wij u naar de website http://www.nvf.nl